XIP XAP, S.L.
C/ GRAN DE LLÍVIA, 63.  25195 - Lleida
B25221953
Telèfon: 973243321
xipxap@xipxap.com
Registre mercatil de Lleida. Tom 2, secció G, foli 192, fulla L-28, inscripció 1


Tots els continguts del lloc web Xip Xap —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc.— són, bé propietat de Xip Xap, bé de societats del grup al qual Xip Xap pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Xip Xap és propietat exclusiva de Xip Xap i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Xip Xap és de Xip Xap o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Xip Xap o dels seus proveïdors.

Xip Xap i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Xip Xap són marques protegides per Xip Xap. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Xip Xap (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Xip Xap constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Xip Xap es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Xip Xap es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés al web de Xip Xap com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i Xip Xap no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Xip Xap no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de Xip Xap.

Per facilitar-ne l’accés, pot ser que Xip Xap inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que Xip Xap no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Xip Xap no implica que Xip Xap l’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Xip Xap es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Xip Xap.

Xip Xap exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Xip Xap o de webs de tercers.

Xip Xap no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Xip Xap.

El contingut del web de Xip Xap únicament és aplicable a territori espanyol.

Queda prohibit l'ús de la secció “contacta” i “demana-ho” d'aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. XIP XAP S.L. entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

XIP XAP S.L. recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

Per utilitza o tenir acces a alguns dels continguts i/o serveis del portal, impliquen el tractament de les dades de caràcter personal.

En base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), en vigor desde el 12 de octubre de 2002 y de lo dispuesto en la RGPD (UE) 2016/679, de protección de datos de carácter personal, LA EMPRESA ha procedido a la creación de un fichero automatizado de datos de carácter personal, en el que se recogen aquéllos datos necesarios para las operaciones de LA EMPRESA.

En virtud de las Leyes antes mencionadas, tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación sobre los citados datos.

Es requereix que el menor compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans d'introduir les seves dades personals en aquesta Web. Xip Xap, s'eximeix de qualsevol responsabilitat si no es compleix aquest requisit.
Els usuaris que hagin facilitats les seves dades podran en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades als fitxers de propietat exclusiva de Xip Xap.

LA EMPRESA respeta la privacidad de sus datos por lo que éstos no serán transmitidos a terceros, con arreglo a las siguientes normas de nuestra política de privacidad de datos:

 

1. Navegación anónima a través de las páginas web. LA EMPRESA sociedad titular del web site XIPXAP.CAT , sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro web: 

a) el nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Por ejemplo, un usuario del proveedor XXX sólo estará identificado con el dominio xxx.es. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestro web.

b) La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta. 

c) La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados.

d) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

 

2. Navegación con cookies. La página de nuestro web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener la siguiente información: 

a) La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web. 

b) El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro web.

c) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador.

 

3. Tratamiento de los datos de carácter personal. 

a) LA EMPRESA de nacionalidad española y titular del web site XIP XAP S.L., es la titular de la base de datos generada con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, LA EMPRESA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y adoptará, a estos efectos, las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.

b) LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar esta política de protección de datos para ajustarse a las posibles adaptaciones legales. En este caso, dichos cambios se anunciarán con suficiente anticipación en la web de LA EMPRESA.

c) El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales suministrados con la finalidad de mejorar y ampliar los servicios ofrecidos por LA EMPRESA.

Se entenderá que el usuario acepta las condiciones establecidas si pulsa en la tecla “ACEPTO” que se encuentra en los formularios de recogida de datos.

d) La información contenida en la citada base de datos es usada tanto para la correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios y/o información a LA EMPRESA como para la realización de estudios estadísticos de los usuarios registrados que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, llevar a cabo tareas básicas de administración y poder comunicar incidencias, ofertas o novedades a los usuarios registrados vía correo electrónico.

e) La información personal recabada de los usuarios registrados es almacenada en bases de datos propiedad de LA EMPRESA, que asume las medidas técnicas, organizativas y de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

f) El usuario responde de la veracidad de los datos facilitados, reservándose LA EMPRESA el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

g) Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados a LA EMPRESA, mediante comunicación escrita y fotocopia del NIF/DNI dirigida a:


XIP XAP, S.L.
C/ GRAN DE LLÍVIA, 63.  25195 - Lleida
xipxap@xipxap.cat

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes notificacions, fotocòpia del DNI i contingut concret del dret que exercita.

Les presents condicions generals s'interpreten i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, *Xip *Xap i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

© XIP XAP S.L. 2010, Lleida. Tots els drets reservats.